Take a look at LeadHerShip

Are you a young woman aged 18-25?
Have you ever wondered how decisions for your local area are made?

Chwarae Teg’s LeadHerShip is giving young women an opportunity to learn about Welsh Politics at a local Government level, and gain first-hand experience from inspiring role models within public life. Our LeadHerShip participants will shadow a Local Council Leader for a day to find out what life is really like as a decision maker.

Local authorities are responsible for local education, care services, leisure facilities, taking care of our streets and environment, local housing and developing business in our regions. Decisions made in these areas affect the day-to-day lives of women across Wales, therefore it is crucial that their voices are heard.

At the moment, only 18% of Council Leaders in Wales are women, and 28% of Councillors are women. Improving young women’s engagement with politics at a local level is key to increasing representation in the future.

What is LeadHerShip?

LeadHerShip is a shadowing opportunity for young women to gain a better insight into public life. Our first ever LeadHerShip programme took place in February at the National Assembly for Wales and was a huge success, with 100% of participants saying they hope to see the programme run again.

This time we’re taking LeadHerShip to local Government to give young women the opportunity to learn about welsh political life at every level.

The day will provide participants with one-to-one time with their Council Leader and their team, to gain an understanding of what the role includes. LeadHerShip will take place on a weekday in September or October, with a date being confirmed between the selected participants and Council Leaders.

How can I apply?

Any woman, aged between 18-25 and living in Wales, is eligible to apply. All you need to do is send us a short paragraph about why you would like the opportunity to shadow your local Council Leader and what it would mean to you.

You can do this by completing our application form – click here  and email your completed application to [email protected] by 5pm, Monday 17 September.

 

Ydych chi’n fenyw ifanc 18-25 oed? Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae penderfyniadau yn cael eu gwneud yn eich ardal leol?

Mae rhaglen LeadHerShip Chwarae Teg yn rhoi cyfle i fenywod ifanc ddysgu mwy am wleidyddiaeth Cymru a gwleidyddiaeth ar lefel Llywodraeth Leol a chael profiad ymarferol o fywyd cyhoeddus yng nghwmni modelau rôl ysbrydoledig. Bydd y menywod a fydd yn cymryd rhan yn ein rhaglen LeadHerShip yn cysgodi Arweinydd Cyngor Lleol am y dydd ac yn cael blas ar fywyd fel rhywun sy’n gwneud penderfyniadau.

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am addysg leol, gwasanaethau gofal, cyfleusterau hamdden, gofalu am ein strydoedd a’n hamgylchedd, tai lleol a datblygu busnes yn ein rhanbarthau. Mae penderfyniadau a wneir yn y meysydd hyn yn effeithio ar fywydau bob dydd menywod ledled Cymru, felly mae’n hollbwysig ein bod yn clywed eu lleisiau.

Ar hyn o bryd, dim ond 18% o Arweinwyr Cynghorau Cymru sy’n fenywod, ac mae 28% o gynghorwyr yn fenywod. Mae gwella sut mae menywod ifanc yn ymgysylltu â gwleidyddion ar lefel leol yn allweddol er mwyn rhoi hwb i’w cynrychiolaeth yn y dyfodol.

Beth yw LeadHerShip?

Mae’r rhaglen LeadHerShip yn cynnig cyfle cysgodi i fenywod ifanc er mwyn iddyn nhw gael gwell blas ar fywyd cyhoeddus. Cynhaliwyd ein rhaglen LeadHerShip gyntaf erioed ym mis Chwefror yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac roedd yn llwyddiant ysgubol, gyda 100% o gyfranogwyr yn dweud eu bod yn gobeithio gweld y rhaglen yn cael ei chynnal eto.

Y tro hwn rydym yn mynd â’r rhaglen LeadHerShip i Lywodraeth Leol gan roi cyfle i fenywod ifanc ddysgu am fywyd gwleidyddol Cymru ar bob lefel.

Bydd y diwrnod yn gyfle i’r sawl sy’n cymryd rhan gael amser un-i-un gyda’u Harweinydd Cyngor a’u tîm, gan gael gwell dealltwriaeth o hyd a lled y rôl. Cynhelir LeadHerShip ar ddiwrnod o’r wythnos ym mis Medi neu fis Hydref, gyda dyddiad yn cael ei gadarnhau rhwng y sawl a fydd yn cymryd rhan a’r Arweinydd Cyngor perthnasol.

Sut mae gwneud cais?

Gall unrhyw fenyw rhwng 18-25 oed ac sy’n byw yng Nghymru wneud cais. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw anfon paragraff byr atom yn dweud pam y byddech chi’n hoffi’r cyfle i gysgodi Arweinydd eich Cyngor Lleol a beth fyddai’n ei olygu i chi.

Gallwch wneud hyn drwy gwblhau ein ffurflen gais ac e-bostio’r ffurflen wedi’i chwblhau i [email protected] erbyn 5pm, Dydd Llun 17 Medi.

Bydd enillwyr yn cael eu dethol gan Chwarae Teg a byddwn yn cysylltu â nhw o fewn wythnos neu ddwy.

Ar ôl dewis cyfranogwyr, byddwn yn cadarnhau a dosbarthu mwy o fanylion, a’u rhoi mewn cysylltiad â’u Harweinwyr Cyngor perthnasol.

 

Comments for this post are closed.